Projekty rodinných domů

Na základě hotové a odsou­hla­sené stu­die domu vypra­cu­ji pro­jek­to­vou doku­men­taci v potřeb­ném roz­sahu a podrob­nosti. Při pro­jek­to­vání dbám na kva­litní zpra­co­vání pro­jek­tové doku­men­tace, na jed­no­du­chá kon­strukční řešení, dodr­žení ener­ge­tic­kého standartu a v neposlední řadě finanční možnosti klienta.

Projektová dokumentace

Projektovou dokumentaci tvoří souhrn všech částí projektu a potřebných dokladů, které jsou sestaveny za účelem schválení stavby úřady a následně pro provedení stavby. Během zpracovávání projektové dokumentace budu s Vámi řešit celou řadu technických a technologických rozhodnutí, které určí budoucí vzhled a fungování domu. Do procesu vstupuje také řada vnějších vlivů a požadavků z veřejnoprávního projednávání. Zpracování projektové dokumentace je i nadále autorským dílem, neboť se zhotovuje na základě architektonické studie stavby.

Dokumentace pro územní řízení (DUR)

Obsahuje projekt dokládající základní tvarové/hmotové, materiálové, technologické a technické, dispoziční a provozní řešení stavby především z hlediska souladu s požadavky klienta a v souladu s územně plánovací dokumentací, popřípadě s územně plánovacími podklady, a s předchozími rozhodnutími o území.

Dokumentace pro ohlá­šení stavby (DOS) nebo sta­vební povo­lení (DSP)

Projekt oproti dokumentaci pro územní řízení obsahuje podrobné řešení stavby, a to v souladu s požadavky klienta, s podmínkami územního rozhodnutí, s požadavky týkajícími se veřejných zájmů a především splnění obecných technických požadavků na výstavbu a dalších právních předpisů a závazných norem stanovujících podrobné technické podmínky. Z této dokomunetace je již možno stavět, avšak vždy doporučujeme dopracování do dalších stupňů projektové dokumenatce.

Projektová dokumentace obsahuje tyto části:

 • A  Průvodní zpráva                                       
 • B  Souhrnná technická zpráva                                          
 • C  Situační výkresy                                                               
 • D  Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení                                
  • D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu                              
   • D.1.1 Architektonicko-stavební řešení           
   • D.1.2 Stavebně konstrukční řešení                                        
   • D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení                
   • D.1.4 Technika prostředí staveb
  • D.2 Dokumentace technických a technologických zařízení

Dokumentace pro pro­ve­dení stavby (DPS)

Je obecně detailněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Obsahuje technické řešení stavby, specifikaci jednotlivých materiálů, výpisy výrobků, položkový rozpočet, technické detaily. V položkovém rozpočtu jsou uváděny již konkrétní výrobci a materiály. Díky této dokumentaci můžete mít lepší kontrolu nad náklady během výstavby.

Potřebné podklady pro zpracování dokumentace

Před započetím prací na projektové dokumentaci nebo na jejím počátku je potřeba obstarat nutné podklady. V této fázi je nezbytná součinnost klienta s projektantem. Seznam potřebných dokumentů s Vámi konzultuji již ve fázi přípravy projektu. Podklady jsme po dohodě s klientem schopni zajistit. Pro orientaci zde uvádíme základní a běžně požadované podklady:

 • katastrální mapa a výpis z listu vlastnictví (katastru)
 • dostupná původní výkresová dokumentace s technickou zprávou (ve vlastnictví klienta nebo z archivu stavebního úřadu apod.)
 • zaměření pozemku (polohopis a výškopis), případně stávajícího objektu (půdorysy, řezy a pohledy)
 • rešerše sítí v okolí stavby, případně ve stávajícím objektu
 • radonový průzkum v případě novostaveb
 • hyd­ro­lo­gic­ký a geo­lo­gic­ký prů­zkum