Passport objektu

Pasport stavby a zaměření stávajících stavů

Jakýkoliv záměr se stavbou potřebuje kvalitní podklady. V současné době se setkáváme velice často s investory, majiteli objektů, kteří chtějí rekonstruovat či modernizovat objekt, či objekty rozšířit a nemají žádné podklady nebo jsou podklady neaktuální a neodpovídají aktuální skutečnosti. Pasport stavby je zjednodušená dokumentace stavby – obsahuje popis stavby, jednotlivých konstrukcí a dále zjednodušené výkresy stavby s ověřenými a zaměřenými rozměry dílčích konstrukcí.

Pasport stavby se dělí na:

  • Převedení stávajících papírových podkladů dodaných investorem
    Slouží pouze k orientačním úpravám objektu případně jako podklad pro ověření a vynesení skutečného stavu objektu.
  • Převedení stávajících papírových podkladů s doplněním a s kontrolou skutečného stavu
  • Zaměření a vynesení stávajícího stavu objektu bez doložených papírových podkladů do 2D digitální dokumentace
  • Vytvoření modelu 3D
    Možnost podpory a využití mračna bodů a jiných geodetických podkladů

Základním výstupem pasportu stavby jsou půdorysy, řez, pohledy, a fotodokumentace stavby. Jednotlivé specifické podrobnosti a části je možno řešit dle dohody s objednatelem díla. Detailnost a vynesení v měřítku dle domluvy s objednatelem. Ve velké míře se jedná o podrobné výkresy 1:50 sloužící jako podklady pro samotné stavební úpravy. Případně dokumentace v měřítcích 1:100 nebo u větších objektů 1:200 sloužících pouze jako podklady pro řízení s orgány samosprávy bez nutného zásahu do konstrukcí – odvíjí se od dalšího užití vytvořené stavební dokumentace.